תקנון האתר

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר “HOFIT & GONI

HOFIT & GONI מודים על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: hofit-goni.com האתר״).

האתר הוקם על ידי חופית פינטו וגוני בהט המתמחים בשיווק בדיגיטל אשר פיתחו קורסים ייחודיים ללימוד שיווק בדיגיטל וניהול רשתות חברתיות. האתר מספק מידע אודות הקורסים, הקורסים הדיגיטליים והסדנאות וכן מאפשר ללמוד על עולם השיווק הדיגיטלי באמצעות מדריכים וטיפים המופיעים באתר. בנוסף, האתר מאפשר לבצע רכישה מקוונת והרשמה לקורסים וסדנאות פרונטליים ו/או מקוונים (“הקורסים״ ו- ״הסדנאות״ בהתאמה).

 1. השימוש באתר:
  • תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
  • האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
  • האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה ו/או רכישה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
  • תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.
 2. הצהרת משתמש:
  • בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:
   • שהקורסים והסדנאות המופיעים בו ניתנים ומסופקים לשם הלימוד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות המשתמש;
   • שאין לראות בקורסים ו/או בסדנאות ו/או בתכנים משום הבטחה לתוצאה כלשהי;
   • כי התכנים מצולמים ו/או מוקלטים בקורסים ו/או בסדנאות על ידי האתר לצורך הפצתם ומכירתם על ידי האתר. המשתתפים בקורסים ו/או בסדנאות מצהירים ומאשרים כי ידוע להם כי הם עשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים וכי אין ולא תהא להם כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר;
   • למען הסר ספק, יובהר כי כל הזכויות הקניינות, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בהקלטות ו/או בצילומי הקורסים ו/או הסדנאות והשירותים המסופקים על ידי האתר שייכים לאתר בלבד.
   • שללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תוכן מהאתר ו/או מקורס ו/או מסדנה, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח ו/או מקבל השירות. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בקורס ו/או בסדנה ו/או בשירותי האתר;
   • שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;
   • שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.
 1. קניין רוחני:
  • אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בקורסים ו/או בסדנאות, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, התכנים המקצועיים, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
  • התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).
  • בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.
 2. הגלישה באתר:
  • בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר ו/או הרשמה לקורס ו/או סדנה הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים; (8) לא תעביר את התכנים המוצגים בקורסים ו/או בסדנאות לאחר.
  • האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
   • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   • במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
   • אם הופרו תנאי תקנון זה;
   • במקרה שמשתמש העביר לאחר את התכנים המוצגים בקורס ו/או בסדנה;
   • אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 1. הרשמה לקורס ו/או לסדנה באתר:
  • על מנת להשתתף בקורס ו/או סדנה יש להירשם תחילה באתר. בעת ההרשמה והתשלום, יקבלו הלקוחות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שלהם כפי שהוזנה באתר, עם התכנים והמידע הדרושים לקורס ו/או לסדנה.
  • בקורסים ו/או סדנאות הכוללות תבנית לבניית אתר אישי, הלקוחות יקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני את אמצעי הגישה לתבנית.
  • בתשלום עבור קורס ו/או סדנה הכוללים, בין היתר, מפגשים פרונטליים, בנוסף לקורסים הדיגיטליים ולתבנית האתר, הלקוח יקבל סילבוס עם נושאי הקורס ו/או הסדנה.
  • בהרשמה לקורס ו/או לסדנה הנך מסכים לשמור את התכנים בסודיות, והנך מאשר כי: (1) התשלום עבור הקורס ו/או הסדנה הוא אישי; (2) לא תאפשר לאחר גישה לתכנים הדיגיטליים שלך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר ו/או בכל אמצעי את התכנים בקורס.
  • התשלום בגין הרשמה לקורס באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשם או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
  • בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
  • חילוק העסקה לתשלומים תכלול ריבית של 0.6% לכל תשלום ותהיה על חשבון הלקוח.
 2. מתן שירות:
  • מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה מגיפה, מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו  על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.
  • האתר שומר את זכותו לשנות את אופן אספקת השירות וייתכן ולאחר תקופה מסוימת השירות יסופק באמצעות חשבון אישי באתר ו/או שליחת לינק מהאתר לרוכש להורדת המידע וקבלת השירות למחשבו האישי של הרוכש אשר יהא אחראי לשמירת המידע.
 3. מדיניות שינויים וביטולים:
  • בשל אופי השירותים ובהתאם לסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981 (״חוק הגנת הצרכן״), לא ניתן לבטל רכישה של קורסים דיגיטליים ו/או תכנים דיגיטליים ו/או מוצרים דיגיטליים, והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
  • ביטול של קורס ו/או סדנה הכוללים מפגשים פרונטליים יעשה בהתאם לתנאים או הסכם התקשרות שיוסכם בין הצדדים מבעוד מועד.
  • האמור לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 4. אחריות האתר:
  • אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
  • מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
  • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
  • האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
  • האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
  • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
  • האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  • השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
 1. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
 • גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
 • על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
 • אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 • בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
 • האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 • השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
 • אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).
 • מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
 • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
 • הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 • הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
 1. פעילות אסורה באתר:
  • אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.
  • כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
   • לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
   • לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
   • לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
   • להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
   • לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
   • לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
   • לנסות להתחזות לאדם אחר;
   • להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
   • להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
   • לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
   • להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או לקוחות האתר;
   • למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן, לרבות בקורסים ו/או בסדנאות;
   • להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, או הקורסים ו/או הסדנאות או חלק מהם כולל אך לא רק PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;
   • להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
   • לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
   • להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
  • אין לקשר לתכנים מהאתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
  • האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
  • האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
  • כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.
 2. תוכן צדדים שלישיים:
  • האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי“) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (“תוכן של צד שלישי“). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.
  • האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.
 3. הפרת זכויות יוצרים:
 4. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
 5. ניהול האתר:
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.
 6. מדיניות פרטיות:
  • האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.
  • בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש בעוגיות “Cookies”) והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: “המידע הנאסף באתר“).

קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר.

 • המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
 • המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
 • האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:
  • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
  • בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
  • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;
  • ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
  • תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;
  • ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
  • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.
 • האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי או מספרי תעודת זהות), לרבות במקרים הבאים:
  • נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
  • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
  • אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;
  • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;
  • שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
  • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
  • אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • לצדדים שלישיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
 • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 1. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
  • האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
  • האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
  • האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
 2. סמכות שיפוט:
  • על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  • לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.
 3. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
  • האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 4. שונות:
  • תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.
  • במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 5. צרו קשר:
  • האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

טלפון: 054-559-4025

כתובת דואר אלקטרוני: [email protected].

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: אוגוסט 2023

תנאי התקשרות

 1. הגדרות. יום עסקים – פירושו יום שבו הבנקים פתוחים בישראל. החוזה – כל תנאי התקשרות ו/או הצעת מחיר בין הצדדים לרבות הוראות תנאים כללים אלו. השירותים – כל שירות ו/או עבודה ו/או מוצר שנותן השירותים העניק ו/או יעניק למזמין במסגרת כל חוזה או הסכמה. קורס ו/או סדנה – קורס ו/או סדנה דיגיטליים ו/או פרונטליים.
 2. הצהרות והתחייבויות. הצדדים מצהירים ומתחייבים כדלקמן: (א) כי אין כל מניעה משפטית, חוזית, חוקית או אחרת המונעת מהם מלהתקשר בחוזה זה ולמלא את כל התחייבויותיהם כלפי הצד השני; (ב) כי נותן השירותים יעניק שירותים אך ורק על פי ובהתאם להוראות החוזה וללא חריגה ממנו; (ג) כי הם מתחייבים לעשות כל שביכולתם על מנת לקיים את החוזה.
 3. סיכון, אחריות ושיפוי. מובהר כי הקורסים ו/או הסדנאות ניתנים ומסופקים לשם הלימוד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות המזמין. נותן השירותים לא יישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הוצאה כספית ו/או הפסד אשר יגרם כתוצאה ממעשה או מחדל אשר בוצע על ידי המזמין ו/או מי מטעמו לרבות אי התייצבות למפגש. מוסכם כי נותן השירות יהיה רשאי לדחות מועד קיום מפגש בהודעה בת 5 ימי עסקים מראש למזמין. יובהר, כי השירותים הניתנים על ידי נותן השירותים מבוססים, בין היתר, על רשתות חבריות ו/או תוכנות ו/או מערכות ו/או מוצרים ו/או קוד המסופקים בין היתר ע”י צדדים שלישיים שונים, ובשל כך מוסכם כי נותן השירותים ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק כלשהו, לרבות בשל אבדן הכנסות ו/או פגיעה במוניטין, שייגרם למזמין בגין תפקוד ו/או תקלות ו/או עיכובים ו/או טיב המוצר ו/או טיב השירות ו/או רמת האבטחה ו/או שינויים שמקורם בשירותי צדדים שלישיים כאמור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נותן השירותים ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לכל איחור ו/או ביטול ו/או נזק הנובע מכוח עליון או נסיבות שאינן בשליטתה, ובכלל זה, מגיפה, מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות  חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או  מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו  על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו ואשר בשלן אין באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו. נותן השירותים יעדכן את המזמין על נסיבות של כוח עליון כאמור ויעשה כמיטב יכולתו לצמצם את הנזק שייגרם. עוד יובהר כי  נותן השירותים ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק כלשהו, לרבות בשל אבדן הכנסות, שייגרם למזמין בגין פריצות אבטחה ו/או התקפות סייבר ו/או תקלות ו/או אובדן גיבוי וכי האחריות הבלעדית לנכסים דיגיטליים תהא על המזמין.
 4. קניין רוחני. המזמין מאשר כי כל הזכויות הקניינות, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בהקלטות ו/או בצילומי הקורסים ו/או הסדנאות ו/או השירותים המסופקים על ידי נותן השירותים שייכים לנותן השירותים בלבד. כמו כן, מידע ו/או קניין רוחני שהופק עבור המזמין, כגון התכנים שהוזנו באתרו ודומיין האתר, יהיו קניינו הבלעדי של נותן השירותים עד להעברת מלוא התשלום בגין אותו מידע ו/או קניין רוחני. למען הסר ספק מובהר בזאת כי (1) נותן השירותים הוא בעל הזכויות הבלעדי בקורסים ו/או בסדנאות ו/או בקורסים, והם קניינו הבלעדי של נותן השירותים כך שלמזמין בלבד יינתנו זכויות שימוש; (2) המזמין מתחייב שלא ישתף ו/או יעביר את המידע ו/או קניין רוחני שהופק עבורו על ידי נותן השירותים לכל גורם אחר מלבדו עד להעברת מלוא התשלום בעבור אותו מידע ו/או קניין רוחני; (3) המזמין מתחייב שלא לעשות שימוש בכל קניין ו/או קניין רוחני השייך לנותן השירותים ואשר הגיע אליו ו/או שנחשף אליו שלא במסגרת החוזה.
 5. תכנים. המזמין מתחייב, כי לא יעביר לנותן השירותים חומרים ו/או תכנים ו/או קבצים (לרבות תמונות, סרטונים וכיו”ב) שיש לגביהם זכויות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צד שלישי כלשהו, ללא קבלת רשות שימוש כדין. התכנים והמידע שיועלו לרשתות החברתיות ו/או אתר האינטרנט של המזמין יהיו באחריותו הבלעדית של המזמין.
 6. זכויות שימוש. נותן השירותים יהיה רשאי להשתמש בשם ו/או בעמודי הרשתות החברתיות ו/או אתר האינטרנט ו/או נכסים דיגיטליים אחרים, לרבות, בעיצובים ובתכנים במסגרת קידום עבודתו על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה צריך לקבל אישור ו/או לדווח על כך למזמין. המזמין מאשר כי הקורסים ו/או הסנדאות עשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים על ידי נותן השירותים לצורך שימוש עסקי. המשתתפים בקורסים ו/או בסדנאות מצהירים ומאשרים כי ידוע להם כי הם עשויים להיות מצולמים ו/או מוקלטים וכי אין ולא תהא להם כל טענה כנגד נותן השירותים;
 7. גיבוי. מוסכם כי המזמין יהיה אחראי הבלעדי לגיבוי ותחזוקת אתר האינטרנט שלו.
 8. סמכות שיפוט. הצדדים יעשו את מירב המאמצים כי כל חילוקי הדעות ביניהם, ככל שיתגלעו, ייושבו ביניהם. על החוזה וכל הנובע ממנו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לחוזה וכל הנובע ממנו, ולא לכל בית משפט אחר זולתם.
 9. העברת זכויות. המזמין אינו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו כמפורט בחוזה זה ללא הסכמת נותן השירותים מראש.
 10. בלעדיות. נותן השירותים שומר לעצמו את הזכות להיעזר בשירותיו של צד שלישי לביצוע העבודה במסגרת החוזה (outsourcing) ולמזמין לא תהיה כל טענה בעניין זה. המזמין לא יהיה רשאי להעסיק ו/או ליצור כל קשר עם מי מעובדי נותן השירותים, לרבות צד שלישי כלשהו ככל ונותן השירותים ייעזר בשירותיו כאמור, שלא כחלק מאספקת השירותים, במשך 12 חודשים ממועד סיום ההתקשרות אלא באישור נותן השירותים מראש ובכתב.
 11. מעמד הצדדים. מוסכם בזה כי היחסים שבין נותן השירותים למזמין יהיו יחסי מזמין-קבלן עצמאי, כי מעמדו של נותן השירותים לכל צורך ועניין הוא מעמד של קבלן עצמאי במובן חוק חוזה קבלנות, תשל”ד-1974. וכי אין ולא יתקיימו בין המזמין לנותן השירותים ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם מטעמו, יחסי עובד מעסיק ו/או יחסי שולח-שלוח ו/או יחסי שותפות.
 12. סיום ההתקשרות. בשל אופי השירותים, לא ניתן לבטל רכישה של קורסים דיגיטליים, דומיין, אחסון אתר ותבנית אתר. למזמין תהיה הזכות לבטל רישום לקורסים פרונטליים עד 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים. אין אפשרות לבטל את החוזה ולקבל החזר כספי כלשהו לאחר פגישת ההיכרות עם העוזר האישי של חופית וגוני או לאחר הגעה פרונטלית/בזום לאחד מהשיעורים. בכל מקרה המזמין יהא חייב בתשלום התמורה עבור השירותים שלא ניתנים לביטול. מוסכם כי ברכישת חבילת שירותים, חלקם של המפגשים הפרונטליים יהווה 30% מסך התמורה. כמו כן, אי תשלום ו/או עיכוב בתשלום המזמין לנותן השירותים את הסכומים האמורים בחוזה בתקופה העולה על 7 ימי עסקים תעמיד לנותן השירותים זכות לסיים את החוזה מידית.
  12.1 בעת רכישת המוצר “10 במסר AI” דרך האתר תהיה התחייבות להחזר כספי מלא של 100% בתוספת של 500 ₪ זיכוי,, ההתחייבות מותנת בהוכחת הלקוח שאכן השתמש בצורה לפי ההנחיות ולא קיבל לפחות לקוח אחד. במידה והלקוח יגיש במסמך מסודר/צילומי מסך/תיעוד שאכן מעיד על כך שהלקוח יישם את כל התוכן של הקורס ובכל זאת לא קיבל לפחות לקוח אחד בעזרת התוכן של הקורס, הלקוח יקבל את כספו חזרה בתוספת של 500 ₪ תוספת.
 13. שונות. (א) חוזה זה מגבש וממצה את כל ההסכמות, המצגים וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים עובר לחתימתו ולא יהיה תוקף לכל חוזה, מצג או הבטחה אלא אם נכללו בחוזה זה גופו. (ב) ככל ולא צוין אחרת, התנאים הכללים המפורטים בחוזה זה, בשינויים המתאימים, יחולו על כל חוזה ו/או כל תנאי התקשרות עתידית ככל שתעשה בין הצדדים, ללא יוצא מן הכלל, בין אם צורפו לאותו חוזה ו/או תנאי התקשרות כאמור ובין אם לאו ולצדדים לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל כך והם מתחייבים לפעול לפי תנאים אלו. (ג) כל שינוי בחוזה זה יהיה בכתב ובהסכמת הצדדים. (ד) במידה ותנאי בחוזה ו/או בתנאים הכללים אינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה, החוזה והתנאים הכללים ימשיכו להיות מבוצעים ויראו בתנאי שאינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה כמבוטל.